مستندات مربوط به افزایش سرمایه


•اظهارنظر بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره


• بیانیه ثبت افزایش سرمایه

 

 گزارش پایداری 1402/12/29

 گزارش پایداری 1402/6/31

 

.