ردیفنمایندهسمت   
1محسن احمد خان بیگیرئیس کمیته   
2سیروس فتحعلیزادهعضو کمیته   
3مصطفی بروجردیعضو کمیته