نام و نام خانوادگیسمتعضو غیر موظف هیات مدیرهعضو مستقلرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلی  سوابق کاری
آقای میرحمید نسل پاکرئیس کمیتهبلهخیرمدیریتفوق لیسانسمعاون لجستیکی وزیر دفاع – مشاور وزیر دفاع و رئیس شورای عالی شرکت صنایع الکترونیک ایران – عضو هیات مدیره سازمان اتکا – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران – عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام)
آقای رضا نظریعضو کمیتهخیربلهمدیریت بازرگانیدکتریتدریس در دانشگاه اهواز(شهید چمران) از مهر1358 تا آذر 1359 – تدریس حسابداری صنعتی، مالی، مالیاتی و 000 در دانشگاه های شیراز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد از سال 1358 تا 1394 – عضو مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی از سال 1360 تا 1378 استاد تمام وقت دانشگاه آزاد کرج
آقای ناصر رزاقعضو کمیتهخیربلهمدیریت کسب و کار (گرایش حسابداری)دکتری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شریک موسسه تحلیل خدمات مالی و مدیریت و رهنمودگران کاردان- عضو هیئت مدیره و مدیر نظارت حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی- معاونت مالی و اداری شرکت جهان کوثر وابسته به وزارت جهاد

آقای علی فراهانیعضو کمیتهخیربلهمدیریتفوق لیسانسرئیس واحد و کارشناس ارشد سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری بورسی شامل: شرکت سرمایه گذاری سپه 1398-1393 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی1391-1389 شرکت سرمایه گذاری البرز1388 – عضو کمیته حسابرسی شرکت کارگزاری بانک صادرات(سهامی خاص) – مدیر سرمایه گذاری شرکت گوهران امید
آقای امید احمدی راددبیر کمیتهحسابداریفوق لیسانس

 

سرپرست موسسه حسابرسی ایران مشهود به مدت 7 سال.سرپرست موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت 8 سال.رئیس حسابرس داخلی هلدینگ پیشروفراز سپاهان به مدت یکسال.مدیر حسابرسی داخلی شرکت بین المللی توسعه ساختمان.