حقیقی حقوقی

 

اطلاعات متقاضی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واگذاری زمین یا پروژه نیمه کاره
مشارکت در ساخت زمین و پروژه نیمه کاره
 

 

 

اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی پیشنهاد(تکمیل و ارسال کلیه موارد زیر الزامی است)

واگذاری زمین/پروژه نیمه کاره
مشارکت در ساخت زمین/پروژه نیمه کاره
 

 

 

 

 

 

لطفاً فایل موارد زیر را ارسال فرمایید:

 

 

 

CAPTCHA