تفاهمنامه در خصوص همکاریهای دوجانبه میان منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت بین المللی توسعه ساختمان منعقد شد،در این تفاهمنامه به نکاتی همچون همکاریهای ساختمانی و سرمایه گذاری های چند منظوره تخصصی توجه ویژه بعمل آمد.

.