آقای دکتر علی آبادی در ساعات پایانی رویداد ایران اکسپو، با حضور هیأت همراه در غرفه شرکت توسعه ساختمان نسبت به توانمندی‌های فنی مهندسی و ساختمانی و برندسازی این شرکت مادر تخصصی،قدردانی و تأیید کردند که مسیر رشد و تعالی صنعت ساختمان با بهره گیری از توانمندی‌های هلدینگ ساختمانی غدیر و شرکتهای تابعه هموار خواهد شد. ایشان ابزار تمایل کردند تا در هفته های آتی به منظور کسب نتیجه ای مؤثر، نشستی با مدیرعامل این هلدینگ صاحب نام و وزین در حوزه ساختمان برگزار شود. 

.