مازیار حسینی

مدیرعامل

دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه و زلزله

عباس فرهادیه

معاون برنامه ریزی و و سرمایه گذاری و جانشین مدیرعامل در امور اجرایی

کارشناسی ارشد MBA از انگلستان 

ابوالحسن نجاتی

معاون مالی و اداری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

منصور نویریان 

معاون مهندسی و قراردادها

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

رفتن به نوار ابزار